career image
งานประจำ

Assistant Vice President Marketing

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางกลยุทธ์การตลาด ตลอดจนจัดทำแผนและงบประมาณสำหรับตลาดโครงการแนวราบ

2. สำรวจ และ วิเคราะห์ตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับบ้านแนวราบแต่ละโครงการ

3. ทำการวิจัยความต้องการโครงการ function บ้าน facilities ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการและอุปทานของตลาดโครงการแนวราบ การสังเกตอัตราการแข่งขันและประเมินเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ

5. วางแผนกลยุทธการสื่อสารทั้ง online และ offline รวมถึง ดูแลกลยุทธ์การตลาด social media และ Content Marketing สำหรับโครงการบ้านแนวราบ

6. การสร้างทีมการตลาดบ้านแนวราบที่แข็งแกร่งด้วยการฝึกอบรม การสรรหา และการปรับทิศทางพนักงาน

7. วางกลยุทธ์การขาย วิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานต่างๆ ของทีมขายบ้านแนวราบ

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และยอดขายโครงการ

9. ดูแลทีมขาย และติดตามผลงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

10. รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับลูกค้าผ่านการจัดโปรแกรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากับองค์กร

 

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท  สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.เพศ ชายหรือหญิง  อายุระหว่าง  35 – 50 ปี

3.ประสบการณ์ในสายงาน   10  ปี  (ด้านการตลาด งานพัฒนาธุรกิจ / งานขาย ด้านอสังหาริมทรัพย์)

4.ภาษาอังกฤษ ในระดับ ดี

5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Power Point , E-mail , Internet , ในระดับ ดี

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน