career image
งานประจำ

Assistant Accounting Manager

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
2. จัดทำงบกระแสเงินสด และงบการเงินรวม (Consolidation)
3. จัดทำรายงานงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบ เพื่อเสนอผู้บริหารรายเดือน

4. ตรวจเช็คข้อมูลและปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน
5. ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
6. ควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบัญชีให้ปิดงบได้ตามกาหนดเวลา
7. กำหนดวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
8. ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลแก่ Auditor / สรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

2. สาขาวิชา บัญชี, บริหารธุรกิจ (บัญชี)

3. เพศและอายุ ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 27-45 ปี

4. ประสบการณ์ ในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป

5. ทักษะทางด้านภาษา ภาษาอังกฤษ ในระดับ ดี

6. ทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ในระดับ ดี Microsoft Excel ในระดับ ดีมาก

7. มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3-5  ปี   จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน