career image
งานประจำ

AVP-Sales / VP-Sales

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.กำหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางการขายให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้น

2.บริหารและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายที่กำหนด ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา

3.บริหารทีมงานขาย วางแผนอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับยอดขายแต่ละโครงการ คัดเลือก พนักงานขายที่เหมาะสม

4.สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า และคู่แข่ง เพื่อให้คำแนะนำแก่ฝ่ายการตลาดในการทำตลาด  

5.บริหารและจัดการ ควบคุมดูแลตัวแทนเอเจนซี่ รวมถึง จัดหาช่องทางในการขายและการตลาดใหม่ๆ ให้กับบริษัท

6.รวบรวม จัดทำ วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละโครงการที่ได้รับผิดชอบให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ระดับการศึกษา ปริญญาโท  

2.ชายหรือหญิง  อายุระหว่าง  33-50   ปี

3.มีประสบการณ์งานขายอสังหาริมทรัพย์ 10  ปี    และ ประสบการณ์ในการบริหาร 5  ปี

4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Power Point , E-mail , Internet , ในระดับ ดี

5.มีทักษะด้านการวางแผนงานขาย เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

6.ภาษาอังกฤษในระดับ ดี

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน