career image
งานประจำ

Digital Marketing (Manager/Senior Manager)

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.สร้างแบรนด์บริษัทผ่านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขายและเร่งการรับรู้รายได้

2.สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์

3.สร้าง Engagement ทีดีผ่านสื่อ Digital Marketing

4.สร้างยอด Walk ที่มีประสิทธิภาพ

5.ควบคุมค่าใช้จ่ายการตลาดโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

6.ควบคุมดูแลจัดหาและติดต่อประสานงานกับบริษัทรับจัดการด้านการขายและการตลาด(เอเจนซี) ทั้งออฟไลน์ และ ออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้

7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ ระหว่าง 35 ปี ขึ้นไป

2.การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด  Digital Marketing

3.ประสบการณ์ในสายงาน 7  ปี ขึ้นไป (ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์)

4.ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับ ดี , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Power Point , E-mail , Internet ในระดับ ดี

5.มีทักษะการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ และทำงานเป็นทีมร่วมกับฝ่ายการตลาด

6.มีทักษะด้านการวางแผนงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.มีความรูด้านการตลาด Digital Marketing และ สื่อออนไลน์ต่างๆ

8.สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและคู่แข่งได้

9.ทำรายงานการตลาด และ Presentation ได้

10.มี Service mind

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน