career image
งานประจำ

Executive Secretary

สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการตารางเวลาของผู้บริหาร ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

2.ประสานงานติดต่อนัดหมาย จองห้องประชุม แจ้งการนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ และให้การต้อนรับผู้มาติดต่อผู้บริหาร

3.ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท เช่น อำนาจอนุมัติต่างๆ เป็นต้น

4.จัดทำระบบสารบรรณและแฟ้มเอกสารข้อมูลให้มี Index ระบบเอกสารที่ Update และเป็นมาตรฐาน พร้อมใช้อยู่เสมอ

5.สนับสนุนงานของฝ่ายบริหาร ให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา

6.แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับงานเบื้องต้น

7.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ 30-35 ปี

2.ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ประสบการณ์  ในสายงานอย่างน้อย 5   ปี 

4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี

5.ทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point ในระดับดี หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี

6.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ในการทำงาน และสามารถเก็บรักษาความลับได้ดี

7.มีความรับผิดชอบสูง อดทน ทำงานอยู่ในสภาพกดดันได้สูง

8.มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีกาลเทศะ ปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วเรียนรู้งานได้เร็ว

9.หากมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน IELTS หรือ TOEFL iBT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.ทักษะ อื่นๆ สามารถขับรถยนต์ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน