career image
งานประจำ

Graphic Designer

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโครงการเนอวานา โดยให้อยู่ในกรอบของ CI อัตลักษณ์ของบริษัท ให้สามารถแล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

2.พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ VDO ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการสื่อสารในช่องทางต่างๆ

3.พัฒนาควบคุมงานออกแบบ Artwork สื่อออนไลน์ ให้เป็นไปตามกำหนด ของโครงการเนอวานาทั้งหมด

4.ซัพพอร์ต ส่วนงานอื่นในองค์กรที่เกี่ยวกับงานด้านออกแบบต่างๆทั้งหมด

5.ร่วมวางแผนกลยุทธ์การออกแบบกับผู้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท

6.ร่วมวางแผนกลยุทธ์กับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดทิศทางของ Brand ผ่านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์

7.ดำเนินการ ควบคุมและติดตาม แผนที่ได้รับมอบหมาย

8.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – โท

2.สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, การออกแบบหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี

4.ประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปี

6.ทักษะทางด้านภาษา ภาษาอังกฤษ ในระดับ ดี

7.ทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับ ดี

8.ทักษะ อื่นๆ สามารถใช้โปรแกรม illustrator , Photoshop , โปรแกรมตัดต่อ VDO ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน