career image
งานประจำ

Internal Audit Manager

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

2.ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและเพียงพอเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร

3.ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน, ระบบการบริหารความเสี่ยง, การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ

4.รายงานสิ่งตรวจพบระหว่างการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา และจัดทำสรุปผลการตรวจสอบ

5.นำเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบรวมทั้งให้การอบรมเบื้องต้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

6.ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

1.ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี ขึ้นไป

2.สาขาวิชา การบัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.เพศ และ อายุ  ชายหรือหญิง  อายุ 30 ปี ขึ้นไป

4.มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านอื่นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.ทักษะทางด้านภาษา  ภาษาอังกฤษ ในระดับ ดี

6.มีทัศนคติที่เที่ยงธรรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

7.มีความรู้ ทักษะ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในหลักการที่ ถูกต้อง

8.มีความสามารถที่จะใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และไอทีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

9.มีความสามารถในการสื่อสารการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์ การประเมิน ผล การเขียนรายงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารได้

10.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

11.หากมีประสบการณ์ ด้านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรืองานด้านเลขาอื่นๆจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน