career image
งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ร่วมกำหนดวิธีการและขั้น ตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย

2. ตรวจสอบร่างสัญญาประกาศบังคับใช้สัญญา และ/หรือเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านกฎหมาย

3. เจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นกับบริษัท

4. ให้คำปรึกษาแนะนำการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นฟ้องร้องคดีให้พร้อม

5. ให้คำปรึกษาในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการฟ้องร้องเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นกับบริษัท

6. สอบทานรายชื่อของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย กรณีที่บริษัทจำเป็นจะต้องใช้บริการจากหน่วยงาน

ภายนอก

7. ควบคุมดูแลการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการด้าน

กฎหมาย

8. ติดตามการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายเข้าแฟ้มแยกเป็นหมวดหมู่

9. ร่วมกำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่ทีมงาน

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ชายหรือหญิง อายุ 30 - 45 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขากฎหมาย

3. ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปี

4. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน