career image
งานประจำ

Project Marketing (Manager/Senior Manager)

สำนักงานใหญ่
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับโครงการ ไม่ว่าจะเป็น สื่อที่ใช้ งบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบและสรุปแผนการต่างๆ ให้สามารถต่อยอดทางความคิดได้

  2. สำรวจตลาดและวิเคราะห์ คู่แข่ง สภาพการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ทีดูแลได้

  3. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย การตลาด และลูกค้า เข้าใจใน Customer Profile / Customer Insight ของโครงการตัวเองได้ อย่างชัดเจน

  4. วิเคราะห์ location analysis, Target Group analysis ได้

  5. รับผิดชอบการสร้างยอด walk ให้กับโครงการที่ดูแล ให้สามารถปิดการขายได้

  6. จัดแคมเปญ/กิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่า และสรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ และช่วยส่งเสริมการขายเชิงรุก

  7. หากมีประสบการณ์ด้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ Business Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง

  2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป

  3. วุฒิการศึกษา ปริญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  4. ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

  5. สามารถเดินทางไปตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้

  6. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  7. สามารถทำงานในสภาวกดดันและเร่งด่วนได้ / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / กระตือรือร้น / มีความคิดสร้างสรรค์ / พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ / มีความรับผิดชอบสูง

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
 • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
 • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน