career image
งานประจำ

Sales Manager

โครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถบริหารงานขายและการโอนได้ตามเป้าหมาย (KPI)

2.แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

3.จัดทำข้อมูล รายงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย

4.บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย

5.ดูแลภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า ได้แก่ สำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง และพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการ

6.ทำงานร่วมกับสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ตามที่บริษัทกำหนด

7.ดำเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

4.มีความรู้ความเข้าใจในสายงานขายอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

5.มีทักษณะการบริหารงานขาย การโน้มน้าวใจ และการเจรจาต่อรอง

6.สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี

7.ภาษาอังกฤษในระดับดี (TOIEC 550 +)

8.สามารถทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์ ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน