career image
งานประจำ

ธุรการประจำโครงการ

โครงการ

รายละเอียดงาน

1.ดูแลจัดทำเอกสารตามกระบวนการทำเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที่กำหนดไว ้

2.ประสานงานทั้งภายในโครงการและระหว่างผู้รับเหมาโครงการและสำนักงานใหญ่ ให้การทำงานมีความราบรื่นถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบให้สามารถตรวจสอบและส่งมอบข้อมูลได ้

4.สนับสนุนงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม

5.สามารถถ่ายทอดงานให้แก่พนักงานใหม่ได ้

6.ช่วยผู้บังคับบัญชา วิเคราะห์ปริมาณงานในแต่ละโครงการ

7.ช่วยผู้บังคับบัญชา ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

 

*ประจำโครงการ โซนกรุงเทพกรีฑา*

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3.สามารถติดต่อสื่อสาร ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ได้ดี

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel, MS Word, Power point

5.มีประสบการณ์ในสายงานและสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.สามารถทำงานประจำตามไซน์งานก่อสร้างได้ มีความขยันและอดทน

7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจบริการ เห็นความสำเร็จของทีมเป็นเหมือนความสำเร็จของตนเอง

8.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

9.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานโดยเฉพาะงานเอกสาร

10.สามารถสื่อสาร (ถาม-ตอบ) พูดจาฉะฉานกับผู้ร่วมงานโดยเฉพาะกับผู้รับเหมา

11.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

12.มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา1 ปีและจะดําเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจากระบบหลังจากนั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดําเนินการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสุขภาพประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมของตําแหน่งงานรวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลากรของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
  • หากบริษัทฯตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน